Mzdová a personální agenda

Aktualizace

Celkové a dílčí aktualizace programu na základě změny legislativy, doplnění funkcí programu a požadavku uživatelů

 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2023.1
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2024 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 31.12.2023). Více informací najdete dále v oddíle Předpisy, Zákony, kde jsou uvedeny všechny legislativní změny
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • základ pojistného SZ činí 2 110 416 (1 935 552) Kč
  • hranice pro zálohovou daň ze mzdy zvýšenou sazbou 23% je 36 násobek průměrné mzdy, v roce 2024 je tedy tato hranice 1 582 812 (1 935 552) Kč/rok a 131 901 (161 296) Kč/měsíc
  • minimální mzda 18 900 (17 300) Kč/měsíc, 112.50 (103.80) Kč/hod
  • paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku činí 4.50 (4.60) Kč
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
 • upraveno zrušení organizace (pouze u multiverze). Nyní se po potvrzení zrušení dat zruší i kompletní zálohy dat rušené organizace z předchozích let. Pokud jste rušili organizaci dříve, zůstaly ve složce záloha (standartně C:\UFAND30\MZDY\ZALOHA) složky zrušené organizace s kompletní zálohou roku – složka má vždy název číslo org_rok, pro organizaci 003 a kompletní zálohu roku 2019 je název složky 003_2019. Pokud takové složky najdete zrušte je pomocí standartních prostředků Windows
 • upravena uživatelská funkce Oprava údajů zam. Od 01.2024 zrušena sleva na studenta (§35ba, odst.f Zákona o dani z příjmu)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Zrušeny nezdanitelné části příspěvky odborové organizaci a úhrady za zkoušky a dále slevy na dani na studenta a za umístění dítěte (školkovné)
 • při editaci osobních údajů zaměstnance (P-Osobní údaje) lze pro vybrané údaje (DNT, DNS, DRT, DRI, Okres) klávesou F7 zobrazit příslušný číselník
 • do seznamu osobních údajů (Č-Seznam osobních údajů) byly doplněny kódy pro daňové nerezidenty, které se exportují i do formuláře PDF – Prohlášení poplatníka DZP ze závislé činnosti
 • aktualizován číselník států
 • doplněna hranice pro vznik pojištění u DPP od 07.2024 10 500 (10 000) Kč. Zároveň se mění posouzení hranice, do 07.2024 úhrn VZ vyšší, od 07.2024 již úhrn VZ alespoň ve výši uvedené hranice
 • úprava výpočtu dovolené pro dohody v souvislosti se změnou zákoníku práce od 01.01.2024. Bez ohledu na případně zadanou týdenní pracovní dobu se u dohody vždy počítá s tzv. fiktivní pracovní dobou 20 hod týdně. Případně zadaná TPD u dohody má vliv pouze na údaj odpracuje při výpočtu dovolené
 • doplněn DM 355 – paušál při HO (paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku). Platí od 10.2023 a její výše je 4.60 (od 01.2024 pak 4.50) Kč za každou započatou hodinu
 • upravena sestava S3992 Odpracováno DPČ a DPP (Uživatelská funkce Dny, hod pro DPČ,DPP). Pro DPP se z počtu odpracovaných dnů a hodin hrubé mzdy odečítá DM 183-svátky DM 185 – prostoje a překážky, DM 194 – povolené volno a DM 280,281 – dovolená, dovolená min.rok,
 • upraven výpočet slevy pojistného SZ.
  • dříve šlo pouze pro starší 55 let, nyní alespoň 55 let
  • pro typ d doplněna podmínka mladší 26 let
  • upraveno zaokrouhlování výše 1,5 násobku a 1,15% průměrné mzdy na celou korunu směrem nahoru, pro zjišťování, zda nebyly u zaměstnance překročeny tyto limity úhrnu VZ za kalendářní měsíc nebo za jednu odpracovanou hodinu
 • upraven výpočet pojistného ZP při zadání DM 418 – otcovská. Dříve se mohlo stát, že program žádal zadání poměrné části minimální mzdy pro výpočet pojistného ZP. Otcovská je od 12.2022 důležitou osobní překážkou dle zákoníku práce
 • kontrola při zadání slevy poj.SZ v matriční kartě zaměstnance hlásila chybu součtu hodin, pokud měl zaměstnanec více matričních karet, bez ohledu na to, zda byl pracovní poměr na jiné kartě zaměstnance již dříve ukončen
 • upravena sestava Oznámení slevy poj.SZ (Sestavy/Trvalé/Ostatní sestavy). Pro elektronické podání se neotevřela správná webová adresa pro načtení souboru podání
 • doplněny nové formuláře PDF
 • doplněna Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2023.1/30.01.2023
 • oprava některých chyb, které se bohužel objevily po instalaci celkové aktualizace 2023.1. Pokud jste instalovali celkovou aktualizaci až po 30.01.2023, obsahuje již tuto dílčí aktualizaci
  • formulář PDF MF-25 5457/B3 – Žádost o roční zúčtování záloh a DZV
  • formulář PDF MF-25 5460 A09 – Potvrzení zdan.příjmů – daň srážkou 2022
  • měsíční výkaz pojistného ZP – nefungoval export do PDF a e-podání
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2022.1
 • tato aktualizace již obsahuje dílčí aktualizaci z 25.01.2023
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2023 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 01.12.2022, pokud není uvedeno jinak)
  • maximální základ pojistného SZ činí 1 935 552 (1 867 728) Kč, tím je určena i hranice pro zálohovou daň ze mzdy vyšší sazbou 23 % (1/12 z 1 935 552, tedy 161 296 (155 644) Kč/měsíc
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 (3 500) Kč
  • minimální mzda 17 300 (16 200) Kč/měsíc, 103.80 (96.40) Kč/hod
  • tabulka platových tarifů
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
 • doplněna možnost uplatnění slevy pojistného SZ pro vybrané skupiny zaměstnanců od 02.2023 (zákon č. 216/2022 Sb.)
  • v souvislosti s tím upraven název u DM 637
  • u zaměstnance je třeba zadat možnost uplatnění slevy (P-Ostatní údaje). Kontrolují se podmínky pro uplatnění slevy
   • věk pro typ slevy a, g. Kontroluje se, jak při zadání záměru uplatnit slevu, tak i při výpočtu v měsíci
   • počet hodin týdně (mimo typ g)
   • u více pracovních vztahů, může být sleva pouze u jednoho
  • při výpočtu v měsíci se kontroluje
   • úhrn VZ musí být menší než 1.5násobek průměrné mzdy
   • úhrn VZ za odpracovanou hodinu musí být menší než 1.15% průměrné mzdy
   • odpracovaná doba musí být méně než 138 hod
 • nová sestava (PDF a e-podání) Oznámení záměru uplatňovat slevu pojistného SZ (S1972-Oznámení slevy poj.SZ)
 • doplněny nové formuláře PDF
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
 • zákonem č.253/2021 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb. se mění od 1.9.2022 vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 11 014 (14 570) Kč
 • nařízením vlády č.237/2022 Sb. se mění částka stravného a tím i výše stravenkového paušálu (DM 340). Stravné se mění od 16.8.2022, v programu se nová výše sazby u DM 340 doplní od 09.2022. Pokud tento DM používáte, v 08.2022 je nutno provést úpravu ručně, respektive zadat dvěma řádky (dny do 15.8.2022 se sazbou 82,60 Kč a dny od 16.8.2022 se sazbou 99,40 Kč)
 • nařízením vlády č.264/2022 Sb. se mění příloha č.1, stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
 • nová verze ONZ od 01.04.2022. Pro oznámení o nástupu (ukončení) a zadané datum ukončení se do e-podání a formuláře PDF doplní druh zaměstnání – pracovně právní vztah, průměrný čistý měsíční výdělek a zobrazí se číselník pro výběr důvodu ukončení pracovně právního poměru. Doplňte v e-podání nebo formuláři PDF chybějící potřebné údaje
 • nařízením vlády č.75/2022 Sb. se od 1.4.2022 zvyšuje částka životního minima jednotlivce na 4 250 (3 860) Kč. Tím se mění i nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Dříve se zahrnuly do výpočtu pouze zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem, nebo pokud bylo zadáno od-do stejné číslo zaměstnance. Nyní se zahrnou i zaměstnanci, kteří nemají hlavní pracovní poměr, ale mají zadánu zkratku Zdanit společně (ZS)
 • opravena sestava S35-Zúčtování daně. Při stisku Enter na údaji sleva na poplatníka (nebo při opravě tohoto údaje) se zobrazila informativní hláška !R12, která ale neměla na další výpočet žádný vliv
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
 • upraven výpočet společného zdanění příjmů. Někdy mohlo dojít k chybě, že se nespočetl daňový bonus
 • upravena daňová tabulka. U příjmů nad 155 644 Kč, byla chybně vypočtena daň
 • upraven nárok dovolené. Pokud je zadaný nárok menší než 9, použije se toto číslo. Pokud je větší než 9, bere se jako desetinné číslo (pokud tedy zadáte např. 46, bere se nárok 4.6 týdne za rok)
 • pokud změníte při editaci dovolené za kalendářní rok (volba F10, Dovolená v matriční kartě zaměstnance) některý z údajů nárok dovolené v týdnech nebo dovolená z minulého roku a potvrdíte změnu dovolené, změny těchto údajů se také uloží do matriční karty zaměstnance
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2021.1
 • upravena uživatelská fce Oprava údajů zam./Dovolená a prac.rozvrh. U dovolené jsou nově vedeny všechny hodnoty mající vliv na dovolenou (nárok dovolené v týdnech a hodinách, dovolená z minulého roku, celkem, vybraná a zůstatek). Lze upravit hodnoty nároku, dovolené z minulého roku (pomocí F7) a vybraná dovolená. Pokud jste zahájili rok 2022, mohlo se stát, že se do dovolené z minulého roku uložila hodnota nároku dovolené z roku 2021. Pro opravu použijte tuto funkci
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2022 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 1.12.2021). Více informací najdete dále v sekci Předpisy, Zákony, kde jsou uvedeny všechny legislativní změny
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • základ pojistného SZ činí 1 867 728 (1 701 168) Kč, tím je určena i hranice pro vyšší daň sazbou 23% (1/12 z 1 867 728, tedy 155 644 Kč)
  • základní nezdanitelná částka 2570 (2 320) Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • minimální mzda 16 200 (15 200) Kč/měsíc, 96.40 (90.50) Kč/hod
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • daňové zvýhodnění na děti – použije se při ročním zúčtování 2021 a od 01.2022 při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance
  • tabulka platových tarifů
 • doplněna možnost výpočtu výše „izolačky“ ze zobrazených náhrad mzdy při pracovní neschopnosti Ctrl+F3 z nemocenských dávek). Výši izolačky zobrazíte po stisku F10. Vypočtenou výši izolačky zadáte zaměstnanci do jeho mzdy.
 • při stanovení nároku na dovolenou se pro zaměstnance s týdenním úvazkem 5 dnů použije vyšší z hodnot varianty a nebo b. Pro zaměstnance s jiným rozložením pracovní doby se použije varianta b
  • a) počet pracovních dnů včetně svátků do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru) vynásobený počtem pracovních hodin denně
  • b) počet kalendářních dnů do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru), dělený 7 a násobený týdenní pracovní dobou zaměstnance
 • doplněny nové formuláře PDF
 • při založení nového zaměstnavatele se negeneruje v parametrech organizace řádka s DM 646 – důchodové spoření
 • při výpočtu dovolené za kalendářní rok, se odpracovaná doba počítá jako součet hodin hrubé mzdy (DM998) ponížený o přesčasové hodiny (DM 140 a 143)
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • doplněny nové hodnoty daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě (zák.586/1996 Sb.,§ 35c, odst.1). Nové hodnoty budou použity při výpočtu měsíční mzdy od 01/2022 a při ročním zúčtování daně za rok 2021
 • zrušena maximální měsíční výše daňového bonusu (dříve 5 025 Kč)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Je proveden přepočet daňového zvýhodnění zpětně za rok 2021 (viz platnost uvedená dříve)
 • změněn rozsah dovolené v hodinách od roku 2021. Dříve byl ve formátu 3.0 (bez desetinné části), nyní ve formátu 3.2 (dvě desetinná místa). Výpočet dovolené v měsíci byl v pořádku, pouze se zaokrouhloval součet vybrané dovolené 2021 (tím i zůstatek) na celé číslo. Pro opravu vybrané dovolené za rok 2021 spusťte nabídku Akce/ Kontrola souborů/ Kumul.údaje v mat.souboru
 • v souvislosti s předchozí změnou dovolené upraveny sestavy a funkce, kde se dovolená vyskytuje nebo používá
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • nový formulář PDF Přehled o výši pojistného SZ (přidáno pole pro odečet izolačky)
 • při ukončení programu se zálohují parametry. Při spuštění programu, pokud je soubor s parametry prázdný, se obnoví ze zálohy
 • upraveno doplnění konstanty do množství. Dříve se doplnilo pouze u nově pořizované řádky měsíční mzdy, nyní i do již pořízeného záznamu (např. po zahájení měsíce a volbě vynulovat jen dny+hod+mn)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při použití společného zdanění program hlásil chybu
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • doplněny formuláře PDF potvrzení o zdanitelných příjmech 2021 a sražených zálohách na daň a sražené dani vybírané srážkou
 • upraveno prohlížení měsíců. V případě, že jste zadali pro prohlížení měsíc i rok, mohlo dojít k chybě a ukončení programu
 • upravena kontrola havárie programu. Dříve se kontrolovala až po částečném spuštění programu, což ne vždy umožnilo opravu po havárii. Nyní se kontroluje chybné předchozí ukončení programu hned po spuštění
 • po zadání DM 181 v roce 2021 hlásil program „zůstatek …, nárok …, použijte DM 180“. Stačilo hlášení ignorovat a přejít na další údaj šipkou vlevo a pokračovat v zadání měsíčních mezd
 • u některých sestav se mohlo stát, že po spuštění sestavy se zobrazila chyba „očekávám klíčové slovo begin“ a program se ukončil
 • na výplatních páskách v roce 2021 se dovolená z roku 2020 ve spodní části pásky zaokrouhlila na celé dny. Jednalo se pouze o chybu zobrazení, výpočty a ostatní bylo v pořádku
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2020.1
 • úprava e-podání Příloha k žádosti o. Dříve pokud byl zasílán vygenerovaný soubor NEMPRI.XML prostřednictvím datové schránky, bylo podání vráceno s chybou u položky datumNaJinouPraci. Pokud bylo zasíláno e-podání přes portál ČSSZ, proběhlo e-podání správně
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2021 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020)
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • maximální vyměřovací základ pojistného SZ činí 1 701 168 (1 672 080) Kč, tím je určena i hranice pro zdanění v měsíci vyšší sazbou 23% (1/12 z 1 701 168 Kč, tedy 141 764 Kč)
  • základní nezdanitelná částka, v roce 2021 2 320 (2 070) Kč, v roce 2022 pak 2 570 Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně v ročním zúčtování nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Vztahuje se a bytové potřeby pořízené v roce 2021, na dřívější je možné použit limit 300 000 Kč
  • minimální mzda 15 200 (14 600) Kč/měsíc, 90.50 (87.30) Kč/hod
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 3 500 (3 000) Kč
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • tabulka platových tarifů
 • doplněny nové DM pro stravenkový paušál
  • 340 – strav.paušál limit – zadáte počet dnů, program doplní se sazba (v roce 2021 75.60 Kč, zahrne se do doplatku a nezahrne se do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP. Při aktualizaci na začátku roku, bude sazba upravena dle platných cestovních náhrad
  • 341 – strav.paušál nadlimit – můžete si doplnit doporučovanou sazbu (viz dříve – výše paušálu snížená o limit), zadáte počet dnů, doplní se sazba (pokud ji zadáte v číselníku DM), zahrne se do doplatku a do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP
  • upraven výpočet daně ze mzdy, základem daně je hrubá mzda a daň je počítána dle daňové tabulky (více v nápovědě, kapitola D-Daň z příjmů ze záv.činnosti)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při zadání úhrad za zkoušky je provedena kontrola zadané výše dle zákona
 • upraven DM 132 – noční příplatek, druh výpočtu změněn na S*h*m, platit průměrem na A, do množství doplněna hodnota 0.10. Při zadání pak stačí zadat počet hodin nočního příplatku a program doplní sazbu ve výši 10% průměru pro pracovně právní účely
 • vzhledem ke koncepční změně dovolené od 01/2021 byly v programu provedeny následující úpravy
  • dále jsou použity následující zkratky
   • TPD – týdenní pracovní doba zaměstnance
   • VD – výměra dovolené zaměstnavatele (zaměstnance) v týdnech
  • případnou nevybranou dovolenou z roku 2020 je nutno poskytnout dle předpisů platných do 31.12.2020. Pro dovolenou 2021 byly do matriční karty zaměstnance (Mat.*) doplněny údaje Dov21, DovV21 a DovZ21 – nárok, čerpání a zůstatek dovolené v hodinách od roku 2021
  • v matriční kartě zaměstnance se od 2021 zobrazuje nárok a zůstatek dovolené v hodinách. Pro přechodné období roku 2021 si lze zobrazit po stisku klávesy F10 na údaji zůstatek dovolené případnou nevybranou dovolenou z roku 2020, tak dovolenou 2021
  • výměra dovolené (VD) v parametrech organizace i v matriční kartě zaměstnance se nově uvádí v týdnech. Pokud byla zadána, bude proveden přepočet (zadaný počet dnů dovolené se vydělí 5) při instalaci aktualizace (případně při zahájení roku 2021), doporučujeme zkontrolovat a případně upravit (Uživatelské funkce, Oprava údajů zam.)
  • doplněn kód TPD do seznamu osobních údajů pro uložení změn TPD v průběhu kalendářního roku
  • pokud změníte u stávajícího zaměstnance týdenní pracovní dobu (TPD), zobrazí se tabulka pro uložení změn TPD. Tyto údaje jsou následně použity při stanovení délky dovolené (výpočet průměrné délky TPD v kalendářním roce)
  • změna výpočtu poměrné části dovolené při pořizování matriční karty zaměstnance (použije se aktuální TPD a předpoklad odpracovaných násobků TPD do konce roku (případně do data skončení). Obdobně při zadání data skončení u stávajícího zaměstnance, změně TPD nebo stisku F10 na údaji Dovolená nárok (více P-Matriční soubor). Výpočet je prováděn vždy z aktuálních dat, stavu úlohy a období. Lze jej tak využít ke kontrole čerpání (přečerpání) dovolené v kalendářním roce
  • při výpočtu je zohledněno i případné krácení dovolené z důvodu neomluvené absence
  • doplněny nové druhy mezd 280 – 282 (obdobně jako dříve používané 180 – 182), změněn druh výpočtu ze sazba*dny na sazba*hodiny
  • doplněny kontroly při zadávání dovolené do měsíčních dat
  • doplněn kód 280 do číselníku DM (aktuálně pro DM 190, 193 a 194). Tyto DM se zahrnují do výkonu práce pro stanovení délky dovolené jen omezeném rozsahu (max 20-ti násobek TPD, pokud mimo tyto doby odpracoval zaměstnanec alespoň 12-ti násobek TPD)
  • upraveny formuláře, sestavy, uživatelské funkce a samotný program v částech, kde se zobrazuje, počítá nebo používá dovolená zaměstnance
 • upravena uživatelská funkce Krácení dovolené, zobrazí možnost krácení dovolené i podle pravidel roku 2021. Případné krácení je třeba zapsat do matriční karty ručně, nebo pomocí výpočtu poměrné části (viz výše)
 • doplněny nové formuláře PDF
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • úprava výpočtu neplacených dnů ošetřovného (DM 198). Dříve se zde kumulovaly dny i z předchozích měsíců trvání ošetřovného
 • úprava nezabavitelných částek od 07.2020 (nařízení vlády č.62/2020 Sb., změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu), v závorce uvedeny hodnoty platné 04.2020 – 06.2020
  • na poplatníka – 7 771,50 Kč (6 908,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč (1 727,- Kč)
 • upravena uživatelská funkce Převod do OberBanky pro přenos převodních příkazů do internetového bankovnictví OberBanky
 • na základě zákona 231/2020 Sb. byla upravena uživatelská fce Změna odpočtu ZP. Doplněny nové hodnoty vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem – 11 607 Kč od 06.2020 a 13 088 Kč od 01.2021
 • upraveny výplatní pásky. Pokud zaměstnanec doplácí pojistné ZP do minima, uvede se mu na pásce celé pojistné ZP, které hradí (dříve se neuvedl podíl zaměstnavatele hrazený zaměstnancem)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraveno e-podání Hlášení SZ. Dříve se mohlo stát, že při prvním spuštění exportu pro e-podání nešel načíst na eportáu ČSSZ soubor PVPOJ.xml a bylo nutno spustit export pro e-podání podruhé
 • doplněn externí program AeroAdmin, varianta TeamVieweru pro vzdálenou správu. Spustíte v nabídce Akce/ Uživatelské funkce/ Vzdálená správa (AA)
 • úprava nezabavitelné částky od 04.2020 (nařízení vlády č.61/2020 Sb.), v závorce uvedeny částky platné 01.2020 – 03.2020
  • na poplatníka – 6 908,- Kč ( 6 608,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 1 727,- Kč ( 1 652,- Kč)
  • částka bez omezení – 20 724,- Kč (19 824,- Kč)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraven soubor NemDav.*. Dříve se v situaci, kdy OČR (DM419, DM420) přecházelo do dalšího měsíce a podpůrčí doba (9, 16 dnů) již byla vyčerpána v předchozím měsíci, zobrazila hláška Zadejte počet dnů na 1. řádku a bylo nutno přejít přes údaj dny šipkou a ponechat dny 0 (jinak docházelo ke špatnému naplnění vyloučených dob). Nyní pokud tam má být podle zadaných dat uvedeno 0 dnů, program nic nehlásí a doplní zbylé údaje. V každém případě vždy doporučujeme tyto situace, které program doplní automaticky, zkontrolovat dle skutečnosti a případně ručně upravit
 • aktualizovaná verze (4.2x) prostředí programu (soubory UFAND.EXE a UFAND.OVR). Upraven výpočet dnů mezi daty pro roky 2020 a vyšší. Dříve se mohlo stát, že program např. při automatickém vyplnění nemocenských dávek nedoplnil dny u DM 190 – prac.dny nemoci
 • upravena sestava S197-Příloha k žádosti o, nefungoval správně export souboru XML pro e-podání
 • upravena sestava S1971-Hlášení o ukončení PN. Dříve program po spuštění u této sestavy skončil s chybou
 • stažení celkové aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2019.1
 • upravena sestava S396 – Evidenční list důch.poj. Dříve se mohlo stát, že po volbě Data načíst (přidat) se program zacyklil a pořád se ptal na zrušení dat a místně příslušnou OSSZ, kterou nakonec do souboru nezapsal
 • upraveny S34-Uživatelské sestavy. Pokud do kódu skupiny s hodnotou 00 (seznam zaměstnanců) zadáte zkratku DPP, DPC nebo STALY, je pak vybraná sestava vytvořena pouze pro DPP, DPČ nebo stálé zaměstnance
 • nová uživatelská fce Uvolnění paměti. Použijte, pokud program hlásí Nestačí paměť. Pokud to nepomůže, spusťte uživatelskou fci Nestačí paměť
 • doplněn aktuální TeamViewer Quick Support pro vzdálenou správu
 • aktualizovány webové stránky programu
 • upraveny parametry, u kterých došlo ke změně dle platné legislativy
  • minimální mzda
  • vyměřovací základ pojistného ZP pro osoby, za které je plátcem pojistného stát
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
  • redukční hranice pro výpočet DVZ a náhrad mzdy
  • maximální vyměřovací základ pro pojistné SZ
  • stupnice platových tarifů
 • doplněny nové platné hodnoty od 01/2020 do kapitoly Historie parametrů – cestovní náhrady, ceny pohonných hmot, příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • doplněny nové formuláře PDF – Hlášení při ukončení prac.neschopnosti
 • aktualizovány stávající formuláře PDF
 • e-neschopenka – vzhledem k dotazům uživatelů programu, jsou dále uvedeny některé informace
  • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
  • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
  • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
  • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2019.1/25.01.2019
 • opravena chyba při výpočtu náhrad mzdy od 07.2019. Pokud jste na řádku s pořadovým číslem 1-3 stiskli Enter, doplnila se sazba 0. Obdobně pokud jste stiskli klávesu F8 ze zobrazených náhrad, nebo Ctrl+F3 z nemocenských dávek. Doporučujeme po instalaci aktualizace zkontrolovat u zaměstnanců náhrady u nemocí od 07.2019, případně ze zobrazených náhrad pomocí klávesy F9 doplnit výchozí hodnoty nebo opravit ručně
 • upraveny uživatelské sestavy od počátku roku – varianta třídění mzdový list
  • doplněna volba Kompletní, která vytiskne rozpis zaměstnanců dle příjmení a na závěr pak součet za jednotlivé skupiny a vybrané zaměstnance (tedy sloučí sestavy za zaměstnance a organizaci)
  • dále doplněna možnost zadat do skupiny DM -d(-h,-k). Pokud zadáte, nebude se uvádět údaj dny (hodiny, Kč). Slouží pro zvýšení přehlednosti sestavy, pokud pro Vás některá z hodnot (dny, hodiny, Kč), která je obsažena u DM ve skupině není potřebná