Mzdová a personální agenda

Aktualizace

Celkové a dílčí aktualizace programu na základě změny legislativy, doplnění funkcí programu a požadavku uživatelů

 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2021.1
 • upravena uživatelská fce Oprava údajů zam./Dovolená a prac.rozvrh. U dovolené jsou nově vedeny všechny hodnoty mající vliv na dovolenou (nárok dovolené v týdnech a hodinách, dovolená z minulého roku, celkem, vybraná a zůstatek). Lze upravit hodnoty nároku, dovolené z minulého roku (pomocí F7) a vybraná dovolená. Pokud jste zahájili rok 2022, mohlo se stát, že se do dovolené z minulého roku uložila hodnota nároku dovolené z roku 2021. Pro opravu použijte tuto funkci
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2022 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 1.12.2021). Více informací najdete dále v sekci Předpisy, Zákony, kde jsou uvedeny všechny legislativní změny
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • základ pojistného SZ činí 1 867 728 (1 701 168) Kč, tím je určena i hranice pro vyšší daň sazbou 23% (1/12 z 1 867 728, tedy 155 644 Kč)
  • základní nezdanitelná částka 2570 (2 320) Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • minimální mzda 16 200 (15 200) Kč/měsíc, 96.40 (90.50) Kč/hod
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • daňové zvýhodnění na děti – použije se při ročním zúčtování 2021 a od 01.2022 při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance
  • tabulka platových tarifů
 • doplněna možnost výpočtu výše „izolačky“ ze zobrazených náhrad mzdy při pracovní neschopnosti Ctrl+F3 z nemocenských dávek). Výši izolačky zobrazíte po stisku F10. Vypočtenou výši izolačky zadáte zaměstnanci do jeho mzdy.
 • při stanovení nároku na dovolenou se pro zaměstnance s týdenním úvazkem 5 dnů použije vyšší z hodnot varianty a nebo b. Pro zaměstnance s jiným rozložením pracovní doby se použije varianta b
  • a) počet pracovních dnů včetně svátků do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru) vynásobený počtem pracovních hodin denně
  • b) počet kalendářních dnů do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru), dělený 7 a násobený týdenní pracovní dobou zaměstnance
 • doplněny nové formuláře PDF
 • při založení nového zaměstnavatele se negeneruje v parametrech organizace řádka s DM 646 – důchodové spoření
 • při výpočtu dovolené za kalendářní rok, se odpracovaná doba počítá jako součet hodin hrubé mzdy (DM998) ponížený o přesčasové hodiny (DM 140 a 143)
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • doplněny nové hodnoty daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě (zák.586/1996 Sb.,§ 35c, odst.1). Nové hodnoty budou použity při výpočtu měsíční mzdy od 01/2022 a při ročním zúčtování daně za rok 2021
 • zrušena maximální měsíční výše daňového bonusu (dříve 5 025 Kč)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Je proveden přepočet daňového zvýhodnění zpětně za rok 2021 (viz platnost uvedená dříve)
 • změněn rozsah dovolené v hodinách od roku 2021. Dříve byl ve formátu 3.0 (bez desetinné části), nyní ve formátu 3.2 (dvě desetinná místa). Výpočet dovolené v měsíci byl v pořádku, pouze se zaokrouhloval součet vybrané dovolené 2021 (tím i zůstatek) na celé číslo. Pro opravu vybrané dovolené za rok 2021 spusťte nabídku Akce/ Kontrola souborů/ Kumul.údaje v mat.souboru
 • v souvislosti s předchozí změnou dovolené upraveny sestavy a funkce, kde se dovolená vyskytuje nebo používá
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • nový formulář PDF Přehled o výši pojistného SZ (přidáno pole pro odečet izolačky)
 • při ukončení programu se zálohují parametry. Při spuštění programu, pokud je soubor s parametry prázdný, se obnoví ze zálohy
 • upraveno doplnění konstanty do množství. Dříve se doplnilo pouze u nově pořizované řádky měsíční mzdy, nyní i do již pořízeného záznamu (např. po zahájení měsíce a volbě vynulovat jen dny+hod+mn)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při použití společného zdanění program hlásil chybu
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
 • doplněny formuláře PDF potvrzení o zdanitelných příjmech 2021 a sražených zálohách na daň a sražené dani vybírané srážkou
 • upraveno prohlížení měsíců. V případě, že jste zadali pro prohlížení měsíc i rok, mohlo dojít k chybě a ukončení programu
 • upravena kontrola havárie programu. Dříve se kontrolovala až po částečném spuštění programu, což ne vždy umožnilo opravu po havárii. Nyní se kontroluje chybné předchozí ukončení programu hned po spuštění
 • po zadání DM 181 v roce 2021 hlásil program „zůstatek …, nárok …, použijte DM 180“. Stačilo hlášení ignorovat a přejít na další údaj šipkou vlevo a pokračovat v zadání měsíčních mezd
 • u některých sestav se mohlo stát, že po spuštění sestavy se zobrazila chyba „očekávám klíčové slovo begin“ a program se ukončil
 • na výplatních páskách v roce 2021 se dovolená z roku 2020 ve spodní části pásky zaokrouhlila na celé dny. Jednalo se pouze o chybu zobrazení, výpočty a ostatní bylo v pořádku
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2020.1
 • úprava e-podání Příloha k žádosti o. Dříve pokud byl zasílán vygenerovaný soubor NEMPRI.XML prostřednictvím datové schránky, bylo podání vráceno s chybou u položky datumNaJinouPraci. Pokud bylo zasíláno e-podání přes portál ČSSZ, proběhlo e-podání správně
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2021 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020)
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • maximální vyměřovací základ pojistného SZ činí 1 701 168 (1 672 080) Kč, tím je určena i hranice pro zdanění v měsíci vyšší sazbou 23% (1/12 z 1 701 168 Kč, tedy 141 764 Kč)
  • základní nezdanitelná částka, v roce 2021 2 320 (2 070) Kč, v roce 2022 pak 2 570 Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně v ročním zúčtování nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Vztahuje se a bytové potřeby pořízené v roce 2021, na dřívější je možné použit limit 300 000 Kč
  • minimální mzda 15 200 (14 600) Kč/měsíc, 90.50 (87.30) Kč/hod
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 3 500 (3 000) Kč
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • tabulka platových tarifů
 • doplněny nové DM pro stravenkový paušál
  • 340 – strav.paušál limit – zadáte počet dnů, program doplní se sazba (v roce 2021 75.60 Kč, zahrne se do doplatku a nezahrne se do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP. Při aktualizaci na začátku roku, bude sazba upravena dle platných cestovních náhrad
  • 341 – strav.paušál nadlimit – můžete si doplnit doporučovanou sazbu (viz dříve – výše paušálu snížená o limit), zadáte počet dnů, doplní se sazba (pokud ji zadáte v číselníku DM), zahrne se do doplatku a do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP
  • upraven výpočet daně ze mzdy, základem daně je hrubá mzda a daň je počítána dle daňové tabulky (více v nápovědě, kapitola D-Daň z příjmů ze záv.činnosti)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při zadání úhrad za zkoušky je provedena kontrola zadané výše dle zákona
 • upraven DM 132 – noční příplatek, druh výpočtu změněn na S*h*m, platit průměrem na A, do množství doplněna hodnota 0.10. Při zadání pak stačí zadat počet hodin nočního příplatku a program doplní sazbu ve výši 10% průměru pro pracovně právní účely
 • vzhledem ke koncepční změně dovolené od 01/2021 byly v programu provedeny následující úpravy
  • dále jsou použity následující zkratky
   • TPD – týdenní pracovní doba zaměstnance
   • VD – výměra dovolené zaměstnavatele (zaměstnance) v týdnech
  • případnou nevybranou dovolenou z roku 2020 je nutno poskytnout dle předpisů platných do 31.12.2020. Pro dovolenou 2021 byly do matriční karty zaměstnance (Mat.*) doplněny údaje Dov21, DovV21 a DovZ21 – nárok, čerpání a zůstatek dovolené v hodinách od roku 2021
  • v matriční kartě zaměstnance se od 2021 zobrazuje nárok a zůstatek dovolené v hodinách. Pro přechodné období roku 2021 si lze zobrazit po stisku klávesy F10 na údaji zůstatek dovolené případnou nevybranou dovolenou z roku 2020, tak dovolenou 2021
  • výměra dovolené (VD) v parametrech organizace i v matriční kartě zaměstnance se nově uvádí v týdnech. Pokud byla zadána, bude proveden přepočet (zadaný počet dnů dovolené se vydělí 5) při instalaci aktualizace (případně při zahájení roku 2021), doporučujeme zkontrolovat a případně upravit (Uživatelské funkce, Oprava údajů zam.)
  • doplněn kód TPD do seznamu osobních údajů pro uložení změn TPD v průběhu kalendářního roku
  • pokud změníte u stávajícího zaměstnance týdenní pracovní dobu (TPD), zobrazí se tabulka pro uložení změn TPD. Tyto údaje jsou následně použity při stanovení délky dovolené (výpočet průměrné délky TPD v kalendářním roce)
  • změna výpočtu poměrné části dovolené při pořizování matriční karty zaměstnance (použije se aktuální TPD a předpoklad odpracovaných násobků TPD do konce roku (případně do data skončení). Obdobně při zadání data skončení u stávajícího zaměstnance, změně TPD nebo stisku F10 na údaji Dovolená nárok (více P-Matriční soubor). Výpočet je prováděn vždy z aktuálních dat, stavu úlohy a období. Lze jej tak využít ke kontrole čerpání (přečerpání) dovolené v kalendářním roce
  • při výpočtu je zohledněno i případné krácení dovolené z důvodu neomluvené absence
  • doplněny nové druhy mezd 280 – 282 (obdobně jako dříve používané 180 – 182), změněn druh výpočtu ze sazba*dny na sazba*hodiny
  • doplněny kontroly při zadávání dovolené do měsíčních dat
  • doplněn kód 280 do číselníku DM (aktuálně pro DM 190, 193 a 194). Tyto DM se zahrnují do výkonu práce pro stanovení délky dovolené jen omezeném rozsahu (max 20-ti násobek TPD, pokud mimo tyto doby odpracoval zaměstnanec alespoň 12-ti násobek TPD)
  • upraveny formuláře, sestavy, uživatelské funkce a samotný program v částech, kde se zobrazuje, počítá nebo používá dovolená zaměstnance
 • upravena uživatelská funkce Krácení dovolené, zobrazí možnost krácení dovolené i podle pravidel roku 2021. Případné krácení je třeba zapsat do matriční karty ručně, nebo pomocí výpočtu poměrné části (viz výše)
 • doplněny nové formuláře PDF
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • úprava výpočtu neplacených dnů ošetřovného (DM 198). Dříve se zde kumulovaly dny i z předchozích měsíců trvání ošetřovného
 • úprava nezabavitelných částek od 07.2020 (nařízení vlády č.62/2020 Sb., změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu), v závorce uvedeny hodnoty platné 04.2020 – 06.2020
  • na poplatníka – 7 771,50 Kč (6 908,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč (1 727,- Kč)
 • upravena uživatelská funkce Převod do OberBanky pro přenos převodních příkazů do internetového bankovnictví OberBanky
 • na základě zákona 231/2020 Sb. byla upravena uživatelská fce Změna odpočtu ZP. Doplněny nové hodnoty vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem – 11 607 Kč od 06.2020 a 13 088 Kč od 01.2021
 • upraveny výplatní pásky. Pokud zaměstnanec doplácí pojistné ZP do minima, uvede se mu na pásce celé pojistné ZP, které hradí (dříve se neuvedl podíl zaměstnavatele hrazený zaměstnancem)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraveno e-podání Hlášení SZ. Dříve se mohlo stát, že při prvním spuštění exportu pro e-podání nešel načíst na eportáu ČSSZ soubor PVPOJ.xml a bylo nutno spustit export pro e-podání podruhé
 • doplněn externí program AeroAdmin, varianta TeamVieweru pro vzdálenou správu. Spustíte v nabídce Akce/ Uživatelské funkce/ Vzdálená správa (AA)
 • úprava nezabavitelné částky od 04.2020 (nařízení vlády č.61/2020 Sb.), v závorce uvedeny částky platné 01.2020 – 03.2020
  • na poplatníka – 6 908,- Kč ( 6 608,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 1 727,- Kč ( 1 652,- Kč)
  • částka bez omezení – 20 724,- Kč (19 824,- Kč)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraven soubor NemDav.*. Dříve se v situaci, kdy OČR (DM419, DM420) přecházelo do dalšího měsíce a podpůrčí doba (9, 16 dnů) již byla vyčerpána v předchozím měsíci, zobrazila hláška Zadejte počet dnů na 1. řádku a bylo nutno přejít přes údaj dny šipkou a ponechat dny 0 (jinak docházelo ke špatnému naplnění vyloučených dob). Nyní pokud tam má být podle zadaných dat uvedeno 0 dnů, program nic nehlásí a doplní zbylé údaje. V každém případě vždy doporučujeme tyto situace, které program doplní automaticky, zkontrolovat dle skutečnosti a případně ručně upravit
 • aktualizovaná verze (4.2x) prostředí programu (soubory UFAND.EXE a UFAND.OVR). Upraven výpočet dnů mezi daty pro roky 2020 a vyšší. Dříve se mohlo stát, že program např. při automatickém vyplnění nemocenských dávek nedoplnil dny u DM 190 – prac.dny nemoci
 • upravena sestava S197-Příloha k žádosti o, nefungoval správně export souboru XML pro e-podání
 • upravena sestava S1971-Hlášení o ukončení PN. Dříve program po spuštění u této sestavy skončil s chybou
 • stažení celkové aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2019.1
 • upravena sestava S396 – Evidenční list důch.poj. Dříve se mohlo stát, že po volbě Data načíst (přidat) se program zacyklil a pořád se ptal na zrušení dat a místně příslušnou OSSZ, kterou nakonec do souboru nezapsal
 • upraveny S34-Uživatelské sestavy. Pokud do kódu skupiny s hodnotou 00 (seznam zaměstnanců) zadáte zkratku DPP, DPC nebo STALY, je pak vybraná sestava vytvořena pouze pro DPP, DPČ nebo stálé zaměstnance
 • nová uživatelská fce Uvolnění paměti. Použijte, pokud program hlásí Nestačí paměť. Pokud to nepomůže, spusťte uživatelskou fci Nestačí paměť
 • doplněn aktuální TeamViewer Quick Support pro vzdálenou správu
 • aktualizovány webové stránky programu
 • upraveny parametry, u kterých došlo ke změně dle platné legislativy
  • minimální mzda
  • vyměřovací základ pojistného ZP pro osoby, za které je plátcem pojistného stát
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
  • redukční hranice pro výpočet DVZ a náhrad mzdy
  • maximální vyměřovací základ pro pojistné SZ
  • stupnice platových tarifů
 • doplněny nové platné hodnoty od 01/2020 do kapitoly Historie parametrů – cestovní náhrady, ceny pohonných hmot, příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • doplněny nové formuláře PDF – Hlášení při ukončení prac.neschopnosti
 • aktualizovány stávající formuláře PDF
 • e-neschopenka – vzhledem k dotazům uživatelů programu, jsou dále uvedeny některé informace
  • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
  • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
  • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
  • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2019.1/25.01.2019
 • opravena chyba při výpočtu náhrad mzdy od 07.2019. Pokud jste na řádku s pořadovým číslem 1-3 stiskli Enter, doplnila se sazba 0. Obdobně pokud jste stiskli klávesu F8 ze zobrazených náhrad, nebo Ctrl+F3 z nemocenských dávek. Doporučujeme po instalaci aktualizace zkontrolovat u zaměstnanců náhrady u nemocí od 07.2019, případně ze zobrazených náhrad pomocí klávesy F9 doplnit výchozí hodnoty nebo opravit ručně
 • upraveny uživatelské sestavy od počátku roku – varianta třídění mzdový list
  • doplněna volba Kompletní, která vytiskne rozpis zaměstnanců dle příjmení a na závěr pak součet za jednotlivé skupiny a vybrané zaměstnance (tedy sloučí sestavy za zaměstnance a organizaci)
  • dále doplněna možnost zadat do skupiny DM -d(-h,-k). Pokud zadáte, nebude se uvádět údaj dny (hodiny, Kč). Slouží pro zvýšení přehlednosti sestavy, pokud pro Vás některá z hodnot (dny, hodiny, Kč), která je obsažena u DM ve skupině není potřebná