Mzdová a personální agenda
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2020.1
 • úprava e-podání Příloha k žádosti o. Dříve pokud byl zasílán vygenerovaný soubor NEMPRI.XML prostřednictvím datové schránky, bylo podání vráceno s chybou u položky datumNaJinouPraci. Pokud bylo zasíláno e-podání přes portál ČSSZ, proběhlo e-podání správně
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2021 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020)
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • maximální vyměřovací základ pojistného SZ činí 1 701 168 (1 672 080) Kč, tím je určena i hranice pro zdanění v měsíci vyšší sazbou 23% (1/12 z 1 701 168 Kč, tedy 141 764 Kč)
  • základní nezdanitelná částka, v roce 2021 2 320 (2 070) Kč, v roce 2022 pak 2 570 Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně v ročním zúčtování nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Vztahuje se a bytové potřeby pořízené v roce 2021, na dřívější je možné použit limit 300 000 Kč
  • minimální mzda 15 200 (14 600) Kč/měsíc, 90.50 (87.30) Kč/hod
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 3 500 (3 000) Kč
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • tabulka platových tarifů
 • doplněny nové DM pro stravenkový paušál
  • 340 – strav.paušál limit – zadáte počet dnů, program doplní se sazba (v roce 2021 75.60 Kč, zahrne se do doplatku a nezahrne se do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP. Při aktualizaci na začátku roku, bude sazba upravena dle platných cestovních náhrad
  • 341 – strav.paušál nadlimit – můžete si doplnit doporučovanou sazbu (viz dříve – výše paušálu snížená o limit), zadáte počet dnů, doplní se sazba (pokud ji zadáte v číselníku DM), zahrne se do doplatku a do základu daně a vyměřovacích základů SZ a ZP
  • upraven výpočet daně ze mzdy, základem daně je hrubá mzda a daň je počítána dle daňové tabulky (více v nápovědě, kapitola D-Daň z příjmů ze záv.činnosti)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při zadání úhrad za zkoušky je provedena kontrola zadané výše dle zákona
 • upraven DM 132 – noční příplatek, druh výpočtu změněn na S*h*m, platit průměrem na A, do množství doplněna hodnota 0.10. Při zadání pak stačí zadat počet hodin nočního příplatku a program doplní sazbu ve výši 10% průměru pro pracovně právní účely
 • vzhledem ke koncepční změně dovolené od 01/2021 byly v programu provedeny následující úpravy
  • dále jsou použity následující zkratky
   • TPD – týdenní pracovní doba zaměstnance
   • VD – výměra dovolené zaměstnavatele (zaměstnance) v týdnech
  • případnou nevybranou dovolenou z roku 2020 je nutno poskytnout dle předpisů platných do 31.12.2020. Pro dovolenou 2021 byly do matriční karty zaměstnance (Mat.*) doplněny údaje Dov21, DovV21 a DovZ21 – nárok, čerpání a zůstatek dovolené v hodinách od roku 2021
  • v matriční kartě zaměstnance se od 2021 zobrazuje nárok a zůstatek dovolené v hodinách. Pro přechodné období roku 2021 si lze zobrazit po stisku klávesy F10 na údaji zůstatek dovolené případnou nevybranou dovolenou z roku 2020, tak dovolenou 2021
  • výměra dovolené (VD) v parametrech organizace i v matriční kartě zaměstnance se nově uvádí v týdnech. Pokud byla zadána, bude proveden přepočet (zadaný počet dnů dovolené se vydělí 5) při instalaci aktualizace (případně při zahájení roku 2021), doporučujeme zkontrolovat a případně upravit (Uživatelské funkce, Oprava údajů zam.)
  • doplněn kód TPD do seznamu osobních údajů pro uložení změn TPD v průběhu kalendářního roku
  • pokud změníte u stávajícího zaměstnance týdenní pracovní dobu (TPD), zobrazí se tabulka pro uložení změn TPD. Tyto údaje jsou následně použity při stanovení délky dovolené (výpočet průměrné délky TPD v kalendářním roce)
  • změna výpočtu poměrné části dovolené při pořizování matriční karty zaměstnance (použije se aktuální TPD a předpoklad odpracovaných násobků TPD do konce roku (případně do data skončení). Obdobně při zadání data skončení u stávajícího zaměstnance, změně TPD nebo stisku F10 na údaji Dovolená nárok (více P-Matriční soubor). Výpočet je prováděn vždy z aktuálních dat, stavu úlohy a období. Lze jej tak využít ke kontrole čerpání (přečerpání) dovolené v kalendářním roce
  • při výpočtu je zohledněno i případné krácení dovolené z důvodu neomluvené absence
  • doplněny nové druhy mezd 280 – 282 (obdobně jako dříve používané 180 – 182), změněn druh výpočtu ze sazba*dny na sazba*hodiny
  • doplněny kontroly při zadávání dovolené do měsíčních dat
  • doplněn kód 280 do číselníku DM (aktuálně pro DM 190, 193 a 194). Tyto DM se zahrnují do výkonu práce pro stanovení délky dovolené jen omezeném rozsahu (max 20-ti násobek TPD, pokud mimo tyto doby odpracoval zaměstnanec alespoň 12-ti násobek TPD)
  • upraveny formuláře, sestavy, uživatelské funkce a samotný program v částech, kde se zobrazuje, počítá nebo používá dovolená zaměstnance
 • upravena uživatelská funkce Krácení dovolené, zobrazí možnost krácení dovolené i podle pravidel roku 2021. Případné krácení je třeba zapsat do matriční karty ručně, nebo pomocí výpočtu poměrné části (viz výše)
 • doplněny nové formuláře PDF