Mzdová a personální agenda

Legislativa

Stručný přehled legislativních změn týkajících se mzdové a personální agendy. Přesné znění jednotlivých zákonů a nařízení najdete např. na www.zakonyprolidi.cz

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2023, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §6, odst.1 – příjem zaměstnance je částka ve výši 0.5% ze vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro služební i soukromé účely, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel, pro bezemisní vozidlo pak částka ve výši 0,25%
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy, v roce 2024 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 582 812 (1 935 552) Kč/rok, 131 901 (161 296 ) Kč/měsíc
  • §18, odst.7 a 8 – zrušeny nezdanitelné části příspěvky odborové organizaci a úhrady za zkoušky
  • §35ba, odst.1, písm f a g – zrušeny slevy na dani pro studenta a za umístění dítěte
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §7, odst.1c – sazby pojistného činí u zaměstnance 7.1% vyměřovacího základu, z toho 0.6% na nemocenské pojištění a 6.5 na důchodové pojištění
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×43 967=2 110 416 (1 935 552) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 43 967 (40 324) Kč – viz nařízení vlády č.286/2023 Sb.
 • Zákon č.281/2023 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
  • změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, dále uvedena pouze změna, týkající se dovolené u dohod. Doporučujeme si prostudovat i ostatní změny – překážky v práci, nové informační povinnosti – rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, odměňování atd. Na stránkách MPSV jsou k dispozici Vzory ke splnění informační povinnosti zaměstnavatelů podle novely zákoníku práce
  • §77, odst.2 – zrušuje se písmeno d), tzn. vznik práva na dovolenou i u dohod
  • §77, odst.2 – doplňuje se odstavec 8, který zní: U zaměstnance pracujícího na základě dohody  provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně
 • Nařízení vlády č.286/2023 Sb. o výši všeobecného vym.základu za rok 2022
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2022 činí 40 638 (38 294) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0819 (1.0530)
  • průměrná mzda je tedy 43 967 (40 324) Kč
 • Nařízení vlády č.288/2023 Sb.o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
  • §1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 15 440 (14 074) Kč na kalendářní měsíc
 • Sdělení MPSV č.313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
  • první redukční hranice činí 1 466 (1 345) Kč, druhá činí 2 199 (2 017) Kč a třetí činí 4 397 (4 033) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 256.55 (235.38) Kč, druhá 384.83 (352.98) Kč a třetí 769.48 (705.78) Kč
 • Zákon č.349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí
  • část 42 – změna zákona o nemocenském pojištění (účinnost od 072024)
  • Rozhodná částka pro účast DPP na pojištění činí
   • §7a, odst.2a – ze všech DPP u téhož zaměstnavatele 25% průměrné mzdy, zaokrouhlené na celé 500 dolů. Od 07/2024 tedy tato částka činí 10 500 (10 000) Kč/měs
   • §7a, odst.2b – ze všech DPP u více zaměstnavatelů 40% průměrné mzdy,  zaokrouhlené na celé 500 dolů. Od 07/2024 tedy tato částka činí 17 500 Kč/měsíc (dříve se nesledovalo)
 • Sdělení MPSV č.366/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2023 činí 42 427 (39 306) Kč
 • Nařízení vlády č.396/2023 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 112.50 (103.80) Kč za hodinu nebo 18 900 (17 300) Kč za měsíc
 • Vyhláška č.397/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
  • §1 – paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle §190a,  odst. 1, písm. b) zákoníku práce činí 4.50 (4.60) Kč
 • Vyhláška č.398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 5.60 (5.20) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 140 (129) Kč
   • 12 až 18 hod – 212 (196) Kč
   • více než 18 hod – 333 (307) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 38.20 (41.20) Kč/l
   • Super+ – 42.60 (45.20) Kč/l
   • motorová nafta – 38.70 (34.40) Kč/l
   • elektřina – 7.70 ( 8.20) Kč/kWh
 • Nařízení vlády č.407/2023 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 o státní sociální podpoře
  • §26a – zrušuje se , navýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2023
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – 1,5 násobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 1.5x(4 860+14 197) = 28 585.50 (30 685.50) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 2/3 z (4 860+14 197) = 12 704.66 (13 638) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1/4 z 12 704.66 = 3 176.16 (3 409.50) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §6, odst.1 – příjem zaměstnance je částka ve výši 0.5% ze vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro služební i soukromé účely, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2023 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 935 552 (1 867 728) Kč/rok, 161 296 (155 644) Kč/měsíc
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – v roce 2023 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 935 552 (1 867 728) Kč/rok, 161 296 (155 644) Kč/měsíc
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 38 294×1.0530=40 324 (35 441) Kč
 • Zákon č.216/2022 Sb. změna zákona o pojistném na soc.zabezpečení
  • od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé ušetřit na sociálním zabezpečení hrazeném za vybrané skupiny zaměstnanců. Sleva na pojistném činí 5 %, tedy bude po slevě činit 19,8 %
 • Zákon č.260/2022 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • §3c, odst.1 – vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši
   • 11 014 Kč – od 09.2022 do 12.2022
   • 14 074 Kč – 01.2023
   • stanoví vláda nařízením – od 01.2024
 • Nařízení vlády č.290/2022 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2021 činí 38 294 (36 119) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0530 (1.0773)
  • průměrná mzda je tedy 40 324 (38 911) Kč
 • Sdělení MPSV č.319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
  • první redukční hranice činí 1 345 (1 298) Kč, druhá činí 2 017 (1 946) Kč a třetí činí 4 033 (3 892) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 235.38 (227.15) Kč, druhá 352.98 (340.55) Kč a třetí 705.78 (681.10) Kč
 • Sdělení MPSV č.320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 4 000 (3 500) Kč
 • Sdělení MPSV č.426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2022 činí 39 306 (37 047) Kč
 • Nařízení vlády č.436/2022 Sb. o zvýšení částek životního a existenčního minima
  • §1 – částka životního minima jednotlivce činí 4 860 (4 620) Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek
 • Nařízení vlády č.464/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • nová stupnice platových tarifů
 • Zákon č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
  • §2 – částka životního minima jednotlivce činí 4 860 (4 620) Kč.
  • §3 – životní minimum společně posuzovaných osob
   • odst.2 – částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 470 (4 250) Kč
   • odst.3 – částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
    • a) – 4 040 (3 840) Kč  u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
    • b) – 3 490 (3 320) Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku
    • c) – 3 050 (2 900) Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku
    • d) – 2 480 (2 360) Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku
  • §5, odst.1 – částka existenčního minima osoby činí měsíčně 3 130 (2 980) Kč
 • Nařízení vlády č.465/2022 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 103.80 (96.40) Kč za hodinu nebo 17 300 (16 200) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády č.466/2022 Sb., kterým se mění nařízení o nezabavitelných částkách č. 595/2006 Sb.
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – jedenapůlnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 1,5x(4 860+14 197+1 400) = 30 685,50 (29 610) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného – 2/3 z (4 860+14 197+1 400) = 13 638 (11 103,75) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/4 z 13 638 = 3 409,50 (3 701,25) Kč
 • Vyhláška č.467/2022 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • § 1 – sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst.4 zákoníku práce činí nejméně u
   • a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 (1,30) Kč
   • b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 (4,70) Kč
  • § 2 – za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
   • a) 129 (120) Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
   • b) 196 (181) Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
   • c) 307 (284) Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • §4 – výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
   • a) 41,20 (44,50) Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
   • b) 45,20 (51,40) Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
   • c) 44,10 (47,10) Kč za 1 litr motorové nafty
   • d) 6,00 (6,00) Kč za 1kWh elektřiny

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 30.9.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.289/2022 Sb., kterým se zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a změna nařízení o nezabavitelných částkách (platnost od 1.10.2022 do 31.12.2022). Tím se mění výpočet a výše nezabavitelných částek, jak uvedeno dále
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(4 620+6 815+1 120+1/2 ze 4500) = 29 610 (25 110) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (4 620+6 815+1 120+1/2 ze 4500) = 11 103,75 (9 416,25) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 11 103,75 = 3 701,25 (3 138,75) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 30.6.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.204/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  • §1 – Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 620 (4 250) Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek jak uvedeno dále.
   • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(4 620+6 815+1 120) = 25 110 (24 370) Kč
   • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (4 620+6 815+1 120) = 9 416,25 (9 138,75) Kč
   • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 9 416,25 = 3 138,75 (3 046,25) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 13.5.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Vyhláška č.511/2021 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 44.50 (37.10) Kč/l
   • motorová nafta – 47.10 (36.10) Kč/l

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.3.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.75/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  • §1 – Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 250 (3 860) Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek jak uvedeno dále.
   • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(4 250+6 815+1 120) = 24 370 (23 590) Kč
   • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (4 250+6 815+1 120) = 9 138,75 (8 846,25) Kč
   • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 9 138,75 = 3 046,25 (2 948.75) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2021, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §15, odst.1 – od základu daně lze v letech 2020 a 2021 hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% (15%) základu daně
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2022 1 867 728 Kč/rok, 155 644 Kč/měsíc
  • §35ba, odst.1a – základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 (27 840) Kč/rok, 2 570 (2 320) Kč/měsíc
  • §35c, odst.1 – daňové zvýhodnění
   • 22 320 (19 404) Kč ročně, 1 860 (1 617) Kč měsíčně na druhé dítě
   • 27 840 (24 204) Kč ročně, 2 320 (2 017) Kč měsíčně na třetí a další dítě
   • nové hodnoty se použijí při výpočtu zálohy daně od 01/2022 a při zúčtování daně za rok 2021
   • daňové zvýhodnění na první dítě se nemění
  • §35d, odst.4 – zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu (dříve 5 025 Kč/měsíc)
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×38 911=1 867 728 (1 701 168) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 36 119×1.0773=38 911 Kč
 • Zákon č.253/2021 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • §3c, odst.1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 (13 088) Kč
 • Zákon č.330/2021 Sb. – změna zákona o nemocenském pojištění
  • §38, odst.1 – podpůrčí doba u otcovské poporodní péče se prodlužuje na 2 týdny (1 týden)
 • Vyhláška č.356/2021 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2020 činí 36 119 (34 766) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0773 (1.0194)
  • průměrná mzda je tedy 38 911 (35 441) Kč
 • Sdělení MPSV č.380/2021 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • redukční hranice činí 1 298 (1 182) Kč, druhá činí 1 946 (1 773) Kč a třetí činí 3 892 (3 545) Kč
  • redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 227.15 (206.85) Kč, druhá 340.55 (310.28) Kč a třetí 681.10 (620.38) Kč
 • Nařízení vlády č.405/2021 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 96.40 (90.50) Kč za hodinu nebo 16 200 (15 200) Kč za měsíc
 • Sdělení MPSV č.494/2021 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2021 činí 37 047 (34 611) Kč
 • Nařízení vlády č.507/2021 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyvateli je 6 815 (6 637) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(3 860+6 815) = 21 350 (20 994) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (3 860+6 815) = 8 006.25 (7 872.75) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 8 006.25 = 2 668.75 (2 624.25) Kč
 • Zákon č.17/2022 Sb. ,kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
  • § 26a, odst.2 – částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí pro bydlení v bytech jednou osobou 1 120 Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek jak uvedeno dále. Vzhledem k nejasnosti výkladu zákona a názorům odborné veřejnosti, je toto do programu zapracováno až v dubnové aktualizaci programu. Tato změna by měla být platná od 01/2022
   • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(3 860+6 815+1 120) = 23 590 (21 350) Kč
   • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (3 860+6 815+1 120) = 8 846.25 (8 006.75) Kč
   • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 8 846.25 = 2 948.75 (2 668.75) Kč
 • Vyhláška č.511/2020 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 4.70 (4.40) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 99 (91) Kč
   • 12 až 18 hod – 151 (138) Kč
   • více než 18 hod – 237 (217) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 37.10 (33.80) Kč/l
   • Super+ – 40.50 (31.50) Kč/l
   • motorová nafta – 36.10 (27.20) Kč/l
   • elektřina – 4.10 (5.00) Kč/kWh (vyhláška č.47/2022 od 12.3.2022 – 6.00 Kč/kWh)
 • Zákon č.518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
  • příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ve výši 370 Kč za kalendářní den karantény, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů a součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí převýšit 90% průměrného výdělku za zameškané hodiny
 • Nařízení vlády č.531/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §15, odst.4 – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů poplatníků v téže
   společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se nadále bude aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování
  • §16 – sazba daně činí
   a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2021 1 701 168 Kč/rok, 141 764 Kč/měsíc
  • §35, odst.3 – zrušen maximální limit pro uplatnění daňového bonusu, dříve 60 300 Kč/rok, 5 025 Kč/měsíc
  • §35ba, odst.1a – základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 (24 840) Kč, od 01.2022 pak ve výši 30 840 Kč
 • Zákon č.231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • 3c, odst.1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 13 088 (11 607) Kč
 • Sdělení MPSV č.574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2020 činí 34 611 (33 429) Kč
 • Vyhláška 589/2020 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 4.40 (4.20) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 91 ( 87) Kč
   • 12 až 18 hod – 138 (131) Kč
   • více než 18 hod – 217 (206) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 27.80 (33.10) Kč/l
   • Super+ – 31.50 (36.00) Kč/l
   • motorová nafta – 27.20 (31.80) Kč/l
   • elektřina – 5.00 ( 4.80) Kč/kWh
 • Vyhláška č.381/2020 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2019 činí 34 766 Kč
  • §2 – přepočítací koeficient činí 1.0194
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×35 441=1 701 168 (1 672 080) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 34 766×1.0194=35 441 Kč
 • Sdělení MPSV 436/2020 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 182 (1 162) Kč, druhá činí 1 773 (1 742) Kč a třetí činí 3 545 (3 484) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 206.85 (203.35) Kč, druhá 310.28 (304.85) Kč a třetí 620.38 (609.70) Kč
 • Nařízení vlády č.487/2020 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 90.50 (87.30) Kč za hodinu nebo 15 200 (14 600) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády 580/2020 Sb. výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyv. činí 6 637 (6 502) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 860+6 637) = 20 994 (20 724) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 3/4 z (3 860+6 637) = 7 872.75 (7 771.50) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné, 1/3 z 7 872.75 = 2 624.25 (2 590.50) Kč
 • Nařízení vlády č.603/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 30.06.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
  • změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu
   • na poplatníka – 7 771,50 Kč ( 6 908,- Kč)
   • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč ( 1 727,- Kč)

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.05.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • §3c, odst.1 – Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 11 607 Kč (7 903 Kč) na kalendářní měsíc. Od 01.2021 pak ve výši 13 088 Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.03.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  • §1 – částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč (3 410 Kč), tím dochází i ke zvýšení nezabavitelných částek
   • na poplatníka – 6 908,- Kč ( 6 608,- Kč)
   • na vyživovanou osobu – 1 727,- Kč ( 1 652,- Kč)
   • částka bez omezení – 20 724,- Kč (19 824,- Kč)

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2019, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 903,- (7 540,-) Kč
 • Nařízení vlády č.347/2019 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 87.30 (79.80) Kč za hodinu nebo 14 600 (13 350) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády č.349/2019 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci 50000-99999 obyv. činí 6 502 (6 233) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 410+6 502) = 19 824 (19 286) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 608.00 (6 428.67) Kč, tedy 2/3 z 9 912
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 652.00 (1 607.17) Kč, tedy 1/4 z 6 608.00
 • Sdělení MPSV č.270/2019 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 162 (1 090) Kč, druhá činí 1 742 (1 635) Kč a třetí redukční hranice činí 3 484 (3 270) Kč
  • změna redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 203.35 (190.75) Kč, druhá 304.85 (286.13) Kč a třetí 609.70 (572.25) Kč
 • Vyhláška č.260/2019 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2018 činí 32 510 Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0715
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného činí 48 násobek průměrné mzdy, tedy 48×34 835=1 672 080 (1 569 552) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 32 510×1.0715=34 835 Kč
 • Vyhláška č.358/2019 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4.20 (4.10) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 87 Kč ( 82 Kč)
   • 12 až 18 hod – 131 Kč (124 Kč)
   • více než 18 hod – 206 Kč (195 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 32.00 Kč/l (33.10 Kč/l)
   • Super+ – 36.00 Kč/l (37.10 Kč/l)
   • motorová nafta – 31.80 Kč/l (33.60 Kč/l)
   • elektřina – 4.80 Kč/kWh
 • Nařízení vlády č.300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Sdělení MPSV č.346/2019 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2019 činí 33 429 (31 225) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2018, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 540,- (7 177,-) Kč a na 7 903,- Kč od 01.2020
 • Vyhláška č.213/2018 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 (29 979) Kč
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 1 569 552 (1 438 992) Kč.
 • Sdělení MPSV č.236/2018 Sb. – vyhlášení částky rozhodné pro účast zam. na nemocenském pojištění
  • částka, jež je rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 000 (2 500) Kč
 • Sdělení MPSV č.237/2018 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 090 (1 000) Kč, druhá činí 1 635 (1 499) Kč a třetí činí 3 270 (2 998) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 190.75 (175.00) Kč, druhá 286.13 (262.33) Kč a třetí 572.25 (524.65) Kč
 • Nařízení vlády č.263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Nařízení vlády č.273/2018 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 79.80 (73.20) Kč za hodinu nebo 13 350 (12 200) Kč za měsíc
 • Zákon č.306/2018 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů
  • §6, odst.12 – pro zaměstnance, na něhož se vztahuje povinné zahraniční pojistné stejného druhu je základem daně příjem ze závislé činnosti zvýšený o částku odpovídající příspěvkům na toto zahraniční pojistné
 • Sdělení MPSV č.311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2018 činí 31 225 (28 761) Kč
 • Nařízení vlády č.320/2018 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obi s 50000-99999 obyvateli činí 6 233 (5 928) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 3 410+6 233 = 9 643 (9 338) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 428.67 (6 225.33) Kč, tedy (2/3 z 9 643)
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 607.17 (1 556.33) Kč, tedy 1/4 z 6 428.67)
 • Vyhláška č.333/2018 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
  • osobních silničních motorových vozidel 4.10 (4.00) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 82 Kč ( 78 Kč)
   • 12 až 18 hod – 124 Kč (119 Kč)
   • více než 18 hod – 195 Kč (186 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 33.10 Kč/l (30.50 Kč/l)
   • Super+ – 37.10 Kč/l (32.80 Kč/l)
   • motorová nafta – 33.60 Kč/l (29.80 Kč/l)