Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2023, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §6, odst.1 – příjem zaměstnance je částka ve výši 0.5% ze vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro služební i soukromé účely, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel, pro bezemisní vozidlo pak částka ve výši 0,25%
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy, v roce 2024 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 582 812 (1 935 552) Kč/rok, 131 901 (161 296 ) Kč/měsíc
  • §18, odst.7 a 8 – zrušeny nezdanitelné části příspěvky odborové organizaci a úhrady za zkoušky
  • §35ba, odst.1, písm f a g – zrušeny slevy na dani pro studenta a za umístění dítěte
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §7, odst.1c – sazby pojistného činí u zaměstnance 7.1% vyměřovacího základu, z toho 0.6% na nemocenské pojištění a 6.5 na důchodové pojištění
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×43 967=2 110 416 (1 935 552) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 43 967 (40 324) Kč – viz nařízení vlády č.286/2023 Sb.
 • Zákon č.281/2023 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
  • změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, dále uvedena pouze změna, týkající se dovolené u dohod. Doporučujeme si prostudovat i ostatní změny – překážky v práci, nové informační povinnosti – rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, odměňování atd. Na stránkách MPSV jsou k dispozici Vzory ke splnění informační povinnosti zaměstnavatelů podle novely zákoníku práce
  • §77, odst.2 – zrušuje se písmeno d), tzn. vznik práva na dovolenou i u dohod
  • §77, odst.2 – doplňuje se odstavec 8, který zní: U zaměstnance pracujícího na základě dohody  provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně
 • Nařízení vlády č.286/2023 Sb. o výši všeobecného vym.základu za rok 2022
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2022 činí 40 638 (38 294) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0819 (1.0530)
  • průměrná mzda je tedy 43 967 (40 324) Kč
 • Nařízení vlády č.288/2023 Sb.o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
  • §1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 15 440 (14 074) Kč na kalendářní měsíc
 • Sdělení MPSV č.313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
  • první redukční hranice činí 1 466 (1 345) Kč, druhá činí 2 199 (2 017) Kč a třetí činí 4 397 (4 033) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 256.55 (235.38) Kč, druhá 384.83 (352.98) Kč a třetí 769.48 (705.78) Kč
 • Zákon č.349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí
  • část 42 – změna zákona o nemocenském pojištění (účinnost od 072024)
  • Rozhodná částka pro účast DPP na pojištění činí
   • §7a, odst.2a – ze všech DPP u téhož zaměstnavatele 25% průměrné mzdy, zaokrouhlené na celé 500 dolů. Od 07/2024 tedy tato částka činí 10 500 (10 000) Kč/měs
   • §7a, odst.2b – ze všech DPP u více zaměstnavatelů 40% průměrné mzdy,  zaokrouhlené na celé 500 dolů. Od 07/2024 tedy tato částka činí 17 500 Kč/měsíc (dříve se nesledovalo)
 • Sdělení MPSV č.366/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2023 činí 42 427 (39 306) Kč
 • Nařízení vlády č.396/2023 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 112.50 (103.80) Kč za hodinu nebo 18 900 (17 300) Kč za měsíc
 • Vyhláška č.397/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
  • §1 – paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle §190a,  odst. 1, písm. b) zákoníku práce činí 4.50 (4.60) Kč
 • Vyhláška č.398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 5.60 (5.20) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 140 (129) Kč
   • 12 až 18 hod – 212 (196) Kč
   • více než 18 hod – 333 (307) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 38.20 (41.20) Kč/l
   • Super+ – 42.60 (45.20) Kč/l
   • motorová nafta – 38.70 (34.40) Kč/l
   • elektřina – 7.70 ( 8.20) Kč/kWh
 • Nařízení vlády č.407/2023 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 o státní sociální podpoře
  • §26a – zrušuje se , navýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2023
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – 1,5 násobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 1.5x(4 860+14 197) = 28 585.50 (30 685.50) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 2/3 z (4 860+14 197) = 12 704.66 (13 638) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1/4 z 12 704.66 = 3 176.16 (3 409.50) Kč