Mzdová a personální agenda

Dotazy

 • ano, změny budou součástí aktualizace, na které  nyní pracujeme
 • hranice příjmů pro odvody pojistného u DPP bude ponechána ve stávající výši (10 000 Kč). Původně mělo dojít k jejímu navýšení od 07.2024 na 10 500 Kč
 • od 07.2024  Vás čeká povinné zasílání Výkazu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody (dále jen VPDPP)
 • budeme se snažit vše opět udělat tak, aby tyto změny byly pro Vás co nejednoduší. Vzhledem ovšem k poměrné složitosti jednotlivých zasílaných údajů, to bude klást zvýšenou pozornost i na Vás jako zpracovatele mezd
 • nejčastější dotazy k VPDPP si můžete zobrazit zde

V programu je obsaženo více typů výplatních pásek. Pokud se Vám tiskne jiná, než dříve, postupujte následovně:

 • zvolte nabídku Akce/ Uživatelské fce
 • vyberte fci Předvolby sestav a stiskněte Enter
 • ze zobrazené nabídky vyberte Zrušit
 • zobrazují se jednotlivé sestavy, u kterých jsou nějaké předvolby, potvrďte vždy N
 • až se zobrazí 22 – Výplatní pásky …., zadejte A
 • pak projděte zbylé sestavy s potvrzením N
 • nyní se vám po spuštění nabídky Sestavy/ Měsíční/ Výplatní pásky zobrazí menu, kde provedete výběr pásky, která Vám vyhovuje
 • volbou Ulož nastavení se vybraný typ uloží a bude se příště tisknout přímo vybraný typ

Vzhledem ke krátkodobému uplatnění (od 1.3.2021 do 30.4.2021), které se navíc zřejmě nebude týkat většího počtu zaměstnanců nebude program upravován.
Pokud budete „izolačku“ vyplácet, můžete postupovat následovně:

 • vytvořte si v číselníku druhů mezd vlastní druh mzdy obdobně jako na obrázku
  izolačka
 • výši izolačky si musíte spočítat mimo mzdy, náhrada mzdy při PN (DM405)+“izolačka“ je max. 90% průměrného výdělku zaměstnance
 • upravíte si převodní příkaz pro odvod pojistného SZ, který snížíte o úhrn „izolačky“ od všech zaměstnanců
 • na hlášení ČSSZ obdobně snížíte úhrn pojistného
 • více informací najdete zde
 • nový formulář PDF Přehled o výši pojistného je součástí dílčí aktualizace 2021.1/30.03.2021
 • při celkové aktualizaci 2021.1 se mohlo stát, že došlo při úpravě číselníku druhů u DM132 ke kumulaci variant možných zadání, což následně vedlo k chybné celkové částce nočního příplatku
 • dle zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění
  • § 116 Mzda za noční práci
   Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
 • DM 132 lze zadat v číselníku druhů mezd dvěma způsoby, oba vedou ke stejné výsledné částce nočního příplatku (viz screenshoty). Rozdílné hodnoty zadání v číselníku druhů mezd jsou barevně ohraničeny. Průměrný hodinový výdělek je v příkladu 181,81 Kč

 Varianta zadání I

DM 132 - noční příplatek - varianta I

DM132 - noční příplatek - varianta I

 Varianta zadání II

DM 132 - noční příplatek - varianta II

DM132 - noční příplatek - varianta II

 • ano, bohužel jsme při testování nové verze opomněli situaci, kdy má zaměstnanec zůstatek dovolené z roku 2020 ne celé číslo, ale např. 6,5 dne
 • všechny výpočty jsou správně, pouze na výplatní pásce v dolní části jsou uvedeny zaokrouhlené údaje
 • ukončete program mzdy
 • stáhněte si soubor SestNV.000 a SestNV.T00
 • uložte je do složky s programem PC MZDY, standartně C:\UFAND30\MZDY
 • spusťte program PC MZDY, sestavy se aktualizují automaticky
 • program automaticky při změně období (prohlížení, výběr organizace …) doplní vždy maximální hodnotu limitu stravenkového paušálu pro dané období (70% z horní hodnoty stravného za 5-12 hod., pro rok 2021 je to 70% ze 108 Kč, tedy 75,60 Kč)
 • vzhledem k tomu, že se bude zřejmě jednat o ojedinělou situaci u malého počtu zaměstnanců, to lze řešit pouze zadáním „vlastní“ sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance
 • pokud by se v budoucnu tento požadavek vyskytl u více uživatelů, upravíme program

Změna sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance

 • spusťte nabídku Zaměstnanci/ Matriční soubor
 • vyhledejte kartu požadovaného zaměstnance
 • stiskněte F10
 • postupně volte Ostatní/ Doplnit konstanty/ Konst=sazba
 • zadejte druh mzdy 340
 • zadejte konstantu – zadejte Vaši požadovanou sazbu stravenkového paušálu
 • Byla doplněna uživatelská fce Antivirus C, která vyhodnotí a zobrazí některé údaje pro odpuštění plateb odvodů sociálního pojištění
 • Jsou vybráni zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trval k 1.03.2020. Seznam zaměstnanců je zobrazen k editaci a jsou zde uvedeny následující údaje
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k 31.3.2020
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni aktuálního měsíce
  • výše vyměřovacího základu v 03.2020
  • výše vyměřovacího základu v aktuálním měsíci
  • výše sníženého vyměřovacího základu
 • Údaje můžete případně upravit, při změně jsou aktualizovány celkové údaje
 • k dispozici jsou následující funkční klávesy
  • F3 – hledání podle čísla/jména zaměstnance
  • Shift+F3 – zobrazení matriční karty zaměstnance
  • F8 – zobrazení protokolu
   • F6 – tisk protokolu
   • Ctrl-F7 – úprava e-podání (souboru PVPOJ.XML), které musí být nejdříve provedeno jako obvykle
   • TAB – uživatelské funkce
   • ESC – návrat
  • ESC – ukončení funkce
 • Převodní příkaz je třeba upravit ručně před tiskem (volba Editace plateb), případně v internetovém bankovnictví
 • Další informace najdete v popisu funkce
 • 10 nejčastějších otázek k prominutí pojistného za zaměstnance
 • Pro tyto účely je v programu druh mzdy 399 – 60% průměrné mzdy, kdy doplníte pouze dny, hodiny, sazba a průměr pro pracovně právní účely se doplní automaticky
 • Pokud jej náhodou ve svém číselníku druhů mezd nemáte, spusťte nabídku Akce/ Uživatelské funkce/ Kontrola čís.DM a postupujte jak uvedeno dále
  • zvolte editace, zobrazí se vlevo váš číselník druhů mezd
  • stiskněte klávesu F10, vpravo se zobrazí kontrolní číselník druhů mezd (fialový podklad)
  • stiskněte klávesu F3 a zadejte 399, zobrazí se druh mzdy 399 v kontrolním číselníku druhů mezd
  • stiskněte F9 pro přenos do vašeho číselníku druhů mezd a potvrďte doplnění
  • pomocí klávesy ESC se vraťte zpět do hlavní nabídky
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet jinou výši průměrné mzdy (např. 80%), změňte si ve Vašem číselníku název druhu mzdy a ve spodní části pak položku doplnit množství (pro 80% zadejte 0,80)
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet různou výši průměrné mzdy, vytvořte si svoje druhy mezd se stejným nastavením jako druh mzdy 399 a upravte si název a položku doplnit do množství
Odmítnout |  |  | Upravit | Spam | Odstranit
 • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
 • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
 • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
 • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
 • nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé k eNeschopence